Obchodní podmínky

Jiří Holubec
Místo podnikání Svitavy, Předměstí, Pražská 682/3
Zapsaný v Živnostenském rejstříku, IČO: 29184673
Je plátcem DPH, DIČ: CZ6509031705
Osoba provozující e-shop https://www.sax-svitavy.cz (dále jako „SAX“)
Telefon +420 461 531 460, +420 603 439 058
Email [email protected]
(dále jen „Prodávající“) na straně druhéosoba, která si objednala zboží přes internetový obchod SAX, specifikována údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři
(dále jen „Kupující“) na straně druhé

uzavřeli tuto kupní smlouvu

čl. 1 – Obecná ustanovení

 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. K uzavření kupní smlouvy dochází až jejím potvrzením ze strany prodávajícího.
 2. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím SAX. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.
 3. Kupní cena (včetně DPH) odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě SAX a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.
 4. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, nebo kdy bude částka předána prodávajícímu nebo osobě jím pověřené. V případě, že nebude částka uhrazena včas, je prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.
 5. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady po kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.
 6. Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.
 7. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva.

čl. 2 - Obecné informace k nákupu

 1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách SAX, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží a to včetně DPH.
 2. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u SAX uložena, kupujícímu k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy, pak již nebude pro kupujícího dostupná. Pro SAX nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 3. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  1. Pročtení kupní smlouvy, která obsahuje informace poskytované spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku a obchodní podmínky,
  2. Prohlížení prezentovaného zboží pohybem na internetových stránkách,
  3. Vložení vybraného zboží do košíku,
  4. Zobrazení košíku s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží bez dopravy,
  5. Pokračování na další krok a zadání fakturačních údajů (příp. jiné dodací adresy), možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup,
  6. Pokračování na další krok a zadání výběru dopravy zboží a způsobu platby, následně pokračovat na rekapitulaci,
  7. V rekapitulaci objednávky je možno dopsat vzkaz k objednávce. Pokud jsou v pořádku všechny údaje, provede se odsouhlasení obchodních podmínek (smlouva s obchodními podmínkami a informacemi poskytovanými spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku), následně kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  8. Po dokončení objednávky bude na zadaný email neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, a odkaz na detail objednávky.
 4. V případě stížností je možno se obrátit na vedoucího obchodu Jiřího Holubce, tel.: +420 603 439 058, adresa Pražská 682/3, 568 02 Svitavy, email: [email protected]. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.
 5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

čl. 3 - Obecné informace k dopravě a platbě

 1. Při převzetí balíčku má kupující povinnost si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít. Nepřevezme-li kupující zboží (v případě, že je balíček nepoškozený) a SAX vzniknou z tohoto důvodu náklady, je SAX oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět SAX jsou v maximální odhadované výši 400 Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 2. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
 3. Kupující výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn vystavit mu účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. V případě, že bude účtenka vystavena v elektronické podobě, kupující souhlasí, že mu bude zaslána na emailovou adresu, kterou prodávajícímu sdělil. Prodávající je oprávněn vystavit účtenku v elektronické podobě při jakémkoliv způsobu platby a předání/převzetí zboží.

čl. 4 - Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, bonusy, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Bonusy při nákupu na SAX
  • nad 4.000 Kč – doprava zdarma pro balíky o celkové hmotnosti do 30 kg.
 2. Způsoby platby:
  • platba na dobírku (pouze při dopravě kurýrní službou),
  • platba předem převodem na účet sdělený v potvrzení objednávky,
  • hotově (pouze při osobním odběru)
  Náklady na způsob platby jsou zahrnuté v ceně dopravy, kromě platby na dobírku, kdy se připočítá č0 Kč.
 3. Způsoby dodání:
  • kurýrní službou (PPL, GEIS),
  • osobní odběr. 
Osobní odběr probíhá na adrese SAX Svitavy, Pražská 3, 568 02 Svitavy v otevírací dobu prodejny PO-PÁ 7-11, 12-14:30
 4. Náklady na dodání:
  • Cena za dopravu kurýrní službou (PPL, GEIS) je vypočtena dle objemu a hmotnosti zásilky na základě ceníku kurýrní služby.
  • 0 Kč – cena za dopravu při objednávce nad 4.000,- Kč pro balíky do hmotnosti 30 kg
  • Dle ceníku kurýrní služby – v případě doručování do zahraničí, v případě dopravy nadrozměrných balíků bude dopravné stanoveno po podání objednávky (neboť nelze stanovit předem) a kupující bude informován emailem nebo telefonicky, předem bude sděleno na dotaz. V případě dopravy balíků nad 30 kg bude stanoveno orientační dopravné, které může být po podání objednávky změněno dle platného ceníku dopravní společnosti.

čl. 5 - Dostupnost, termíny dodání zboží, akční ceny zboží, změna cen zboží

 1. E-shop SAX přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační, pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován. Termín dodání je do 14 dnů ode dne úhrady (je-li platba předem), případně od objednávky (dobírka, osobní vyzvednutí). V případě, že bude objednáno více kusů zboží a doba dodání bude různá, pak se konečná doba dodání objednané zásilky určuje podle toho zboží, kde je termín dodání nejdelší.
 2. Ceny i jakékoliv akční ceny uvedené SAX jsou platné pouze pro tento eshop.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím zboží objednáno.

čl. 6 - Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 2 let. Nelze uplatnit vady
  • které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím,
  • u zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
  • u zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána,
  • vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok).
 4. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 6. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 8. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem, nebo telefonicky.
 9. Reklamované zboží zasílá kupující na adresu, nebo osobně předá na adrese:
SAX Svitavy, Pražská 3, 568 02 Svitavy
 10. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána, případně k rukám kupujícího poštovní poukázkou.
 11. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, je prodávající oprávněn požadovat vrácení bonusu, na který z hodnoty konečné ceny objednávky nemá kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).
 12. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal) Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
  • odstranění vady opravou věci
  • přiměřená sleva z kupní ceny
  • odstoupení kupujícího od smlouvy
 13. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).
 14. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy) Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady opravou
  • přiměřená sleva z kupní ceny
 15. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

Čl. 7 - Odstoupení od smlouvy

 1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
 3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z  porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

čl. 8 - odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Spotřebitel je kupující fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 2. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží na adresu SAX Svitavy, Pražská 3, 568 02 Svitavy. Nebude-li zboží možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou náklady na poplatek přepravní společnosti v maximální odhadované výši 400 Kč.
 3. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba  (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce)  převezme poslední položku nebo část zboží.
 4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat SAX Svitavy, Pražská 3, 568 02 Svitavy formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis na kontaktní adresu SAX. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady.
 6. S vrácením platby počká SAX do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu nebo je předá na adrese SAX Svitavy, Pražská 3, 568 02 Svitavy. Spotřebitel zboží zašle bez známek užívání, nepoškozené a  pokud možno v původním obalu. Nebude-li dodáno zboží v původním obalu, mohou být náklady na nový obal započteny jako opotřebení zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.
 7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nakládáním se zbožím, které je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, je takové jednání, které odpovídá prohlédnutí a vyzkoušení zboží v kamenném obchodě.
 8. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
  • se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • se jedná o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • se jedná o dodávku novin, periodik nebo časopisů.

čl. 9 - Ochrana osobních údajů

 1. Úpravu ochrany osobních údajů obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy (předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce atd.) - Podmínky ochrany osobních údajů.

čl. 10 – Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailů.
 3. Uzavřením této smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s informacemi pro spotřebitele poskytovanými před uzavřením smlouvy, které jsou zároveň obsahem této smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) nese kupující.
 4. Obě strany si smlouvu přečetly, seznámily se s ní a souhlasí s ní.


Prodávající

Kupující

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresa pro zaslání odstoupení a zakoupeného zboží: SAX Svitavy, Pražská 3, 568 02 Svitavy
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Název a označení zboží:…………………………………………………………
Číslo dokladu o zakoupení:……………………………………………………..
Datum objednání /datum obdržení (*):………………………………………..
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………...
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:………………………………………………
Email spotřebitele/spotřebitelů:……………………………………………….
Kontaktní tel. číslo spotřebitele/spotřebitelů:…………………………………
Číslo bankovního spojení:……………………………………………………..
Podpis spotřebitele/spotřebitelů:………………………………………………
Datum:…………………………………………………………………………...

(*) Nehodící se škrtněte.